Veel gestelde vragen

 • De assistente werkt als verlengde arm van de huisarts.
  Bij het maken van een afspraak zal de assistente, op verzoek van de huisarts, vragen naar de reden van uw contact.
  Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. Ook kan zij u zonodig adviezen geven over uw aandoening, of overleggen met de huisarts. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

   
 • Uw huisarts heeft de zorg voor uw gezondheid. Voor de behandeling van uw klachten zal hij of zij u eventueel voorstellen om een bepaald onderzoek te ondergaan, u verwijzen naar b.v. een fysiotherapeut of andere behandelaar.
  Niet alle huisartsenzorg wordt volledig vergoed door uw zorgverzekering. Uw huisarts is niet verantwoordelijk voor de financiële vergoeding van uw behandeling of verwijzing.
  Hij/zij is niet op de hoogte van alle vergoedingsvoorwaarden van alle verzekeringen.
  Wilt u weten wat uw verzekering wel of niet vergoed, raadpleeg dan de verzekeringsvoorwaarden op uw polisblad.

  Iedere Nederlander heeft verplicht een zorgverzekering.
  In 2015 geldt daarnaast voor iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico van minimaal 360 euro.
  Het bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico.

  Kosten voor onderzoek of zorg buiten de huisartenzorg gaan vaak wél ten koste van het eigen risico.
  Denk hierbij aan:

  • voorgeschreven medicijnen;
  • laboratorium- of röntgenonderzoek
  • verwijzing naar een specialist, fysiotherapeut of psycholoog
  • Stoppen met roken programma

  Of in uw geval een betaling binnen of buiten het eigen risico valt, kunt u altij bij uw zorgverzekeraar navragen.
  Voor de particuliere aanvullende verzekering (AV) gelden vergoedingsvoorwaarden die per verzekeraar en per AV-polis sterk kunnen verschillen. Uw huisarts is niet bekend met deze afspraken tussen u en uw verzekeraar.
  Vraag bij twijfel na bij uw verzekeraar of u met uw verzekerde AV-pakket in aanmerking komt voor een vergoeding.

  Met ingang van 01-01-2018 zullen wij bij het niet tijdig afbellen (tot 24 uur van te voren, ma t/m vrij) of het niet nakomen van uw afspraak
  een ‘no-show’ tarief in rekening brengen.
  Dit bedrag wordt niet door uw zorgverzekering vergoed!
  Voor uitgebreide informatie zie het hoofdstuk nieuws op onze site

 • In Nederland is er vrije huisartsenkeuze, dus in principe wel, mits de huisarts waar u naar toe wilt nieuwe patiënten aanneemt (“open is”).
  We vinden het prettig als u eerst serieus probeert met uw eigen huisarts tot overeenstemming te komen.

  Het is voor ons in de meeste gevallen een onaangename verrassing om te ontdekken dat iemand met wie je meende een goed contact te hebben dit gevoel kennelijk niet deelt.

  In het geval dat patiënten uit twee verschillende praktijken trouwen of gaan samenwonen moedigen wij aan dat het gezin als geheel bij één huisarts doktert, zodat dan een van de betrokken huisartsen de nieuwe huisarts van het hele gezin wordt

 • Bent u niet tevreden of heeft u een klacht?

  Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk.
  Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij ervan kunnen leren.

  U kunt uw klacht altijd kenbaar maken bij een van onze medewerkers. U kunt dit doen via het klachtenformulier, deze is af te halen op de praktijk. Wij nemen uw klacht dan in behandeling.
  Het kan voorkomen dat wij u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven wij telefonisch of via een afspaak een reactie op uw klacht.
  Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand in behandeling te nemen en af te ronden.

  Bent u daarna niet tevreden? Dan kunt u altijd een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie.
  Wilt u de klacht niet direct met onze praktijk bespreken, dan kunt u uw klacht bij de klachtencommissie huisartsen indienen.  Stichting Klachten & Geschillen 
  Eerstelijnszorg

  Postbus 8018
  5601 KA Eindhoven
  040 212 27 80
  info@skge.nl
  http://www.skge.nl

 • Onze praktijk respecteert de privacy van alle patiënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die zij ons verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld.

  Vanaf 25 mei 2018 is de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht.
  In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen
  en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

  De Geert Groote Huisartsenpraktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt.

  Om u op de hoogte te brengen van onze plichten en uw rechten hebben wij een privacy regelement op onze website geplaatst.
  Deze kunt u vinden onder ‘veel gestelde vragen’, ‘hoe gaat de praktijk om met mijn privacy’.
  U kunt deze ook inzien door op hier te klikken.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels het onderstaande aanvraagformulier kenbaar maken aan Geert Groote Huisartsengroepspraktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).
  Aanvraagformulier inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens